இந்துமதத்தின் தத்துவங்கள்

image47

சுவாமி வித்யானந்தர் -குருஜி