²õ£ñ¤ õ¤«õè£ùï¢îó¤ù¢ õö¤ò¤ô¢ Þñîî àôèñ¢ º¿õ¶ñ¢ ðóð¢¹õîø¢è£ù ðí¤ ïìªè£í¢®¼è¢è¤ø¶
அனைத்து படங்களையும் பார்க்க கீழே உள்ள படத்தின்மீது கிளிக் செய்யவும்

Copyright © 2017 by Swami Vidyananda . All rights reserved.